Protokuli

Ono što treba da znate kako bi ostali kul (cool) unutar Partije

Svako ko želi da se pridruži Kalika Vojnoj Partiji treba da odvoji trenutak i uzme u obzir standarde i uputstva sumarizovana u ovim Protokulima. Niko ne može na silu biti nateran da prati ova uputstva, naravno, ali tradicionalno, dobrovoljni kod časti u jednoj ili drugoj formi je vezivao ratnike zajedno. Nikakav autoritet ne primorava nikoga da prati ova “pravila”, osim lična savest. Zahteva se da usvojite i sačuvate ova uputstva, potpuno na vašu čast, sa ciljem osiguranja snage i intergriteta Partije.

Neke tačke ovih protokula su predodređene da postanu predmeti diskusija, a možda čak i kontraverze. Rizikujući da izgledaju “službeno”, stavke su pobrojane radi lakog upućivanja u diskusijama koje se mogu pojaviti unutar Partije. Formalnosti ovih Protokula mogu izgledati čudni ili čak zamršeni u prvom susretu sa njima. Primenite strpljenje i otvoren um dok ih razmatrate.

1   Ne-Virtuelno Dešavanje

1.1   KVP je ne-virtuelno dešavanje. Iako je najavljena virtuelno, preko Interneta i društvenih medija, KVP ne može razviti ili postići svoje ciljeve u sajberspejsu. Iako znanje o njenom postojanju može biti šireno virtuelnim putem, misija Partije mora biti postignuta od strane individua od krvi i mesa u situacijama realnog života. Traži se da se svaki ratnik u KVP uputi u akciju povezujući se u realnom svetu sa naj manje još jednim ratnikom – kako se savetuje u “sistemu tantričkog drugarstva.”

1.2   Oslanjanje na virtuelne alate i medije držati na minimumu, sa namerom da pređu od virtuelnog ka realnom angažovanju.

1.3   Ratnici u Partiji upražnjavaju razboritost u korišćenju električnih uređaja, smatrajući prismotru i praćenje poznatim i u širokoj upotrebi od strane autoriteta. Što je više moguće, sprovodite vitalnu komunikaciju u sigurnosti direktnog, “oči u oči” kontakta. Isplanirajte kako da se sve više i više oslanjate na ne-virtuelne izvore i metode za organizaciju i raspoređivanje Partije.

2   Lični Odnosi

2.1   Ukoliko su vam roditelji živi, ili bliski rođaci sa kojima ste u kontaktu, zamoljeni ste da ih informišete o vašem uključenju u Partiju, izlažući svojim rečima šta to uključenje zahteva ili može da zahteva. Budući pažljivi da se ne izložite strahu, učinite jasnom mogućnost opasnosti koja može doći od strane autoriteta, operativaca Sistema. Ukratko, izložite otvoreno i pošteno članovima vaše porodice rizik i odgovornost koje preuzimate na sebe ulazeći u Partiju.

2.2   Ukoliko ste udati/oženjeni i imate decu, nađite odgovarajući način da im stavite do znanja vaš izbor i objasnite šta to zahteva.

2.3   Ukoliko ste udati/oženjeni, ali nemate dece, obavestite vašeg partnera (supruga ili suprugu) shodno tome. Isto važi i ako ste u dugotrajnom prartnerstvu van zakonskog braka.

2.4   Ukoliko niste u braku i nemate dece, obavežite se da se ne udajete/ženite sve dok ste u Partiji. Bračna zajednica u tantričkoj ceremoniji ili drugom ritualu unutar KVP je opcija, ali ne brak kao zakonska konvencija, tj. običaj. Partnerstvo i nastajanje parova se naravno može desiti unutar Partije, ali ne zakonska bračna zajednica koja je oruđe Sistema.

3   Lateralna Struktura i Sukcesija

“Lateralno razmišljanje” je proces rešavanja problema kroz indirektan i inovativan pristup, koristeći rezonovanje koje nije trenutno očigledno i ne prati predvidljivu sekvencu logičkih koraka. Termin je skovao Edvard de Bono, 1967 godine.

Lateralno znači “na, po ili sa strane”. Na primer, “biljka preuzima vodu kroz svoje lateralno korenje”. Sinonimi: u stranu, koso, bočno, pokraj, uzduž, uporedo, krilno. Operacije KVP su lateralne, razgranate, šireće, ne nastaju usled glavne pozicije ili hijerarhijskog komandnog naloga. U momentu pojavljivanja, Partija ima nominalnog vođu u bandi 1, prednji i centralni deo u rangu 1, jednostavno zbog činjenice da se objavljivanje Partije upućuje sa tog položaja. Na samom početku vodeći položaj je privremen, provizoran (vidite takođe protokul 3.4). Kako se zadatci Partije razvijaju, latreralna struktura postaje definisana, raste, širi se i uspostavlja promenljivu, fluidnu, sadejstvujuću ravnotežu Partije na očigledan način.

3.1   Delovanje svih bandi je lateralno, sa protivtežom, bez hijerahije. Ratnici priznaju privremenog vođu Bande 1, utemeljivača koji je na tom položaju u momentu osnivanja Partije, uparenog sa vođom Bande 9, koji stoji u živom odsustvu. Otud ne postoji takmičenje za te dve “vodeće” pozicije, i niko ne može tvrditi da preuzima ove pozicije, jer su već zauzete. (Vidite takođe protokul 5.1).

3.2   Banda 13 pod Kurukulom se razvija preko trojnog modela koji je zamenljiv. Vodeća pozicija ove bande će uvek biti zauzeta (“zaključana”) trojstvom/trijadom. (Vidite takođe protokul 5.2).

3.3   Nezavisno od izuzetka koji se primenjuje pri osnivanju Partije, vodeće pozicije ostalih bandi su fluidne i zamenljive, mogu biti definisane preduzetom misijom u bilo kom momentu, ili određene većinom glasova, prateći običaj telesta u Misterijama.

3.4   U začetku Partije vodeća pozicija bande 1 je okupirana, živi stub. Kada se ova situacija promeni, Partija ostavlja to mesto upražnjenim i njen vođa stoji u živom odsustvu. Vodeće pozicije u bandi 1 se formiraju iza upražnjenog položaja, počinjući sa dva muškarca koji dele vođstvo, rame uz rame. Drugim rečima, po utvrđenom redu dva muškarca zauzimaju vodeću poziciju u bandi 1, iza odsutnog vođe.

3.5   Iza upražnjenosti na tom položaju u bandi 1 svako od dva muškarca koji dele vođstvo odabire par koji se sastoji od muškog ratnika i ženskog šegrta: to čini šest ratnika, četiri muškarca i dve žene. Jednom kada je ta formacija definisana i stabilizovana, po jedna žena se pridružuje iz svake krilne, bočne bande, 9 i 13: čineći ukupno osam ratnika, četiri muškaraca i četiri žene. Ova grupa od osam, stvorena iz bande 1 predstavlja primarnu ćeliju ratnika nabijenih šamanskim inicijacijama u telestičkom metodu, instrukciji od strane Svetla. Obavezno je da se primarna ćelija formira na ovaj način: demonstrirajući kako sama Formacija Grom-ptice proizvodi tu ćeliju preko ljudske permutacije bande 1.

4   Pitanje Pola

4.1   KVP zahteva da se homoseksualci, pederi i lezbejke, ili druge rodne varijante kao što su transseksualci drže dalje od Partije. Ovo je strogo heteroseksualna avantura sa marginalnim izuzetcima biseksualnih žena koje takođe mogu voleti muškarce. Pojedinci alternativnih polnih sklonosti su slobodni da osnuju svoju sopstvenu udarnu snagu protiv društvenog zla. Kalika ratnici ih poštuju u duhu miroljubive koegzistencije, ali oni ne pripadaju rangovima Partije.

4.2   Neke Kalika bande napadaju planove, politike i propagandu baziranu na pitanje pola - kao što je seksualno obrazovanje kako bi se normalizovao homoseksualni brak, promociju gej prava iznad mnogo važnijih i dalekosežnijih problema koji utiču na čitavu populaciju, i, politiku polne neutralnosti. Kalika ratnici se rigorozno suprotstavljaju upotrebi uloga alternativnih rodova kao smicalicama i rekvizitima za unapređenje anti-društvenih, anti-ljudskih i anti-heteroseksualnih programa. Takvi programi su opasno oružje obmane, prevare i podele, obično upotrebljavani da se počini društveno zlo. Međutim, ofanzivni stav protiv takvih programa i politika ne može biti poistovećen sa neprijateljstvom protiv, ili osuđivanjem osoba sa alternativnom polnom orijentacijom. Ravnodušnost je suprotni pol, komplementaran ljubavi.

5   SEKS i ŠAMANIZAM

5.1   Bandu 1 čine muški šamani sa ženskim šegrtima, bandu 9 čine ženski šamani sa muškim šegrtima. Ovi uslovi su ekskluzivni za ove dve bande. Takva pravila se ne primenjuju na druge bande.

5.2   Banda 13, pirati pod Kurukulom, zahteva od ratnika da rade u trijadama, jedan muškarac i dve žene, ili dve žene i jedan muškarac. Ovaj uslov trojne formacije sa ovim određenim opcijama za mešanje rodova je jedinstveno za ovu bandu.

5.3   U bandama 1 i 9 uloge učitelja i šegrta se primenjuju u šamanskim praksama isključenim od seksualne magije koja pada u domen Kala Tantre, banda 10. Uloga učitelja šamana koji nadgleda šegrta u bandama 1 i 9 ne obezbeđuje privilegiju seksualnog pristupa. Naprotiv, učiteljska uloga dolazi sa strogim standardom etike držeći seksualnu umešanost sa šegrtom potpuno neprihvatljivom. Bande 1 i 9 održavaju čvrste granice između seksualne umešanosti i šamanskog treninga. Ne postoji opravdanje za seksualnu eksploataciju šegrta i ko god prekrši ovo pravilo smatra se parijom, prezrenim čovekom u očima Partije.

Osnove za postavljanje ove granice su jednostavne. One proizilaze iz lekcija izvučenih iz grešaka i propusta u šamanskoj praksi do sada. Glavni propust je bio, da se kombinuje seksualno i šamansko ponašanje na način koji ne iskrivljuje ili podriva bilo prirodnu seksualnu sklonost učesnika, ili integritet procesa učenja. Kastaneda je istaknut primer: on je gadno uprskao stvar seksualno iskorišćavajući svoje ženske šegrte, varajući i zavodeći ih itd. Da, neke od njegovih ženskih učenica su bile dobrovoljne žrtve...Kastaneda je predstavljao slučaj muškog šamana koji seksualno iskorištava svoje ženske šegrte. Ali, eksploatacija lako može da se dogodi i sa ženskim šamanom i njenim mlađim muškim šegrtima.

Posmatrajući “seksualnu magiju” u KVP, ova praksa pripada isključivo u domen Kala Tantre. Ratnici oba pola u Partiji mogu ponosno sebe nazivati “Kalikama” da objave svoje pripadanje armiji Kali, a ne da izjave da su praktičari Kala Tantre. Vi ste Kalike, ne Tantrike. Specifični metod seksualne magije urođen Termi Gajinog Buđenja je Kala Tantra, kao što je objašnjeno u Nav. Brifingu 88, “Terma je Poslužavnik”. Biti Kalika ne daje automatsku licencu da sebe smatrate Tantrikom praktičarem – termin primenjen specifično na praktičare seksualne magije.

5.4   Korišćenje uloge šamana učitelja da poziva, zahteva ili iznudi seksualne usluge od šegrta je apsolutno no-no u Kalika Vojnoj Partiji. Banda 9, pod Matangi, nosi zadatak da podučava i vodi adolescente u ritualima prolaska uključujući pubertet i post-pubertetsko buđenje, ali on ne zahteva da učitelj ima seksualne odnose sa njima. Protokul to strogo brani.

5.5   Seksualno obrazovanje koje uključuje odraslo upućivanje mlađih ljudi oba pola je specifični domen bande 10, pod Kamalom. Seksualna inicijacija mladih žena se nastavlja među ženama u Partiji sa starijom ženom supervizorom, dok inicijacijom mladih muškaraca može najbolje upravljati starija žena, koja takođe, igra ulogu Hetaire.

5.6   Muški šaman veteran može ponuditi verbalnu instrukciju mlađim ljudima oba pola, isključujući karnalnu instrukciju za devojčice, što je povlastica žena.

5.7   Mlađe žene Kamaline bande mogu inicirati starije muškarce u seksualnu Tantru na standardima Terme, prateći dva KT rituala, tri instrukcije itd.

5.8   Seksualni raport između starijeg muškarca i mlađe žene unutar Partije, ako je izveden ritualno, pada u domen Kala Tantre, banda 10, i mora biti rezervisan tačno i isključivo u taj domen. Drugačije, to je samo jedna obična afera.

5.9   Spajanje u parove, u grupama muškaraca i žena različitog starosnog doba, uključujući seksualnu intimnost, može se naravno spontano desiti unutar Partije, bez upućivanja na Kala Tantra inicijacije. Ovakvi seksualni odnosi u slobodnoj formi ne moraju biti smatrani kao tantrički osnovani. Njihova osnova je čisto erotska, ljubavna, ludička i hedonička, ne ritualna. “Prirodna žudnja ljudske životinje je mnogoljubavna.” Erotsko-seksualna energija je životna snaga Kalika Vojne Partije. Stoga su seksualni protokuli za Partiju mnogobrojni, precizni i rigorozni.

5.10   Bilo koji parovi u Partiji mogu praktikovati seksualnu Tantru unutar svojih bandi ili između bandi, jednom kada su tehnike naučene od Kalika iz bande 10, pod Kamalom, koji drže instukcije i metode Kala Tantre kao svoju specijalnost.

* * *

Budući protokuli će ponuditi više uputstva za transakcije unutar bandi, odnoseći se na krajnje neizvesno pitanje seksa i šamanizma.