Protocools

Vad du behöver veta för att fortsätta vara "cool" med KWP

Alla som har för avsikt att gå med i KWP måste ta en stund och beakta de regler och riktlinjer som sammanfattas i dessa Protocools. Naturligtvis kan ingen tvingas följa dessa riktlinjer, men traditionellt har en frivillig hederskodex i en eller annan form sammansvetsat krigare. Ingen överhet tvingar någon att följa dessa "regler", förutom ens eget personliga samvete. Det begärs att du antar och upprätthåller dessa riktlinjer, enligt din egen moraliska pliktkänsla, i syfte att garantera KWP's styrka och integritet.

Vissa punkter i dessa protocools kommer att leda till samtalsämnen och kanske även kontroverser. Med risk för att verka "formell", är posterna numrerade för enkel referens i diskussioner som kan uppstå inom KWP. Formaliteterna för dessa Protocools kan tyckas vara bisarra eller kanske rentav bysantinska vid första anblicken. Tillämpa tålamod och ett öppet sinne när du funderar över dem.

1   Inget Cyber-Event

1.1   KWP är inget Cyber-Event. Även om det sprids virtuellt, via Internet och sociala medier, kan KWP inte utvecklas eller uppnå sina mål i cyberrymden. Även om vetskap om dess existens kan spridas virtuellt måste KWP's mission utföras av kött-och-blod-individer i verkliga situationer. Det begärs att varje krigare i KWP skrider till handling genom att i den verkliga världen förena sig med minst en annan krigare — enligt det "tantriska kompissystemet".

1.2   Tillämpning av virtuella verktyg och media bör minimeras, i syfte att gradvis, i den mån det är möjligt, övergå från virtuella till verkliga engagemang.

1.3   KWP-krigare utövar försiktighet när det gäller övervaknings- och spårningsmetoder som är kända för att ofta nyttjas av myndigheterna varhelst elektroniska apparater används. Genomför så långt möjligt avgörande kommunikation på ett säkert sätt genom direktkontakt person-till-person. Ta reda på hur man kan använda sig mer och mer av icke-virtuella resurser och metoder för organisering och lansering av KWP.

2   Personliga relationer

2.1   Om du har levande föräldrar eller nära släktingar som du normalt är i kontakt med ombeds du informera dem om ditt engagemang i KWP, och med egna ord förklara vad detta engagemang innebär eller kan medföra. Var noga med att inte skrämma upp dem, men klargör möjligheten av den fara du kan råka ut för från myndigheterna, Systemets agenter. Kort sagt, förklara öppet och uppriktigt för familjemedlemmar den risk och det ansvar du tar genom att gå med i KWP.

2.2   Om du är gift och har barn, låt dina barn på lämpligt sätt få reda på ditt val och förklara vad det innebär.

2.3   Om du är gift utan barn, underrätta då din partner (make eller maka). Detsamma gäller ifall du har ett långsiktigt partnerskap utan att vara lagligt vigd.

2.4   Om du inte är gift och inte har några barn, lova då att inte gifta dig eller skaffa barn så länge du är i KWP. Att ingå äktenskap i en tantrisk ceremoni eller annan ritual inom KWP är ett alternativ, men inte äktenskap som en rättslig konvention. Att para ihop sig och samarbeta kan naturligtvis göras inom KWP, men inte lagliga äktenskap - de är ett verktyg för Systemet.

3   lateral struktur och succession

"Lateralt tänkande" är processen att lösa problem genom ett indirekt och innovativt tillvägagångssätt, genom användning av tänkesätt som inte är direkt uppenbart och inte följer en förutsägbar logisk sekvens. Begreppet myntades 1967 av Edward de Bono.

Lateral betyder "av, på, i riktning mot eller från sidan eller sidorna." Till exempel "växten tar upp vatten genom dess laterala rötter." Synonymer: i sidled, sidledes, långsides, flankerande. Verksamheterna i KWP är laterala, förgrenar sig utåt, begynner inte från en elitposition eller hierarkisk befälsordning. I samband med dess uppkomst har KWP en formell ledare i grupp 1, den tongivande i sektion Ett, helt enkelt på grund av det faktum att lanseringen av KWP initieras från den positionen. Den ledande positionen vid start av KWP är tillfällig, provisorisk (se även 3.4). Allteftersom uppdragen för KWP utvecklas, definieras laterala strukturer, som växer, expanderar, och etablerar KWP's flödande synergetiska jämvikt på ett naturligt sätt.

3.1   Verksamheten i alla grupper är lateral, balanserad, ej hierarkisk. Krigare erkänner den tillfällige ledaren för grupp 1 som lever när KWP etableras, parallellt med ledaren för grupp 9, som för närvarande inte finns. Därför finns det ingen konkurrens mellan dessa två "ledande" positioner, och ingen kan göra anspråk på dessa positioner, som redan är tagna. (Se även protocool 5.1.)

3.2   Grupp 13 under Kurukulla utvecklas genom tresidiga moduler som är kompatibla. Ledarskapet för denna grupp kommer alltid att vara upptagen ("låst") av en triad. (Se även protocool 5.2.)

3.3   Bortsett från det undantag som gäller angående grundandet av KWP, är ledarskapet för grupperna flytande och utbytbart, det kan när som helst definieras genom det uppdrag som för tillfället genomförs, eller beslutas genom lottning, enligt traditionen för telestai of the Mysteries.

3.4   Från och med starten av KWP, är ledarskapet för grupp 1 upptaget, av en levande person. När situationen förändras, lämnar KWP denna position ledig och dess ledare finns inte för närvarande. Ledarna i grupp 1, dvs den lediga tjänsten, tillträds av ett par män som delar ledarpositionen, sida vid sida. Med andra ord tillträder två män i succession befattningen för den ledande ställningen i grupp 1.

3.5   För att fylla tomrummet för denna befattning i grupp 1, väljer de två männen som delar ledningen vardera ett par bestående av en manlig krigare med kvinnlig lärling: vilket sammantaget utgör sex krigare, fyra män och två kvinnor. När väl denna gruppering definierats och stabiliserats, ansluter sig en kvinna från varje kompletterande grupp, 9 och 13: dvs totalt åtta krigare, fyra män och fyra kvinnor. Denna grupp av åtta krigare utvecklade ur grupp 1 representerar den primära krigar-cellen med ansvar för shamanska initieringar enligt telestic method, instruerade av det organiska Ljuset. Det är absolut nödvändigt att den primära cellen bildas på detta sätt: vilket åskådliggör hur Thunderbird Formation självt producerar den cellen via de mänskliga permutationerna för grupp 1.

4   Jämställdhetsfrågor

4.1   KWP kräver att homosexuella, homofiler och lesbiska kvinnor eller andra könsvarianter som t.ex. transvestiter håller sig borta från KWP. Detta är ett strikt heterosexuellt äventyr med ett marginellt undantag för bisexuella kvinnor som även kan älska män. Individer med alternativa könspreferenser är fria att finna sin egen snabbinsatsgrupp mot social ondska. Kalika-krigare betraktar dem i en anda av fredlig samexistens, men de hör inte hemma i någon av KWP's sektioner.

4.2   Vissa Kalika-grupper angriper agendor, verksamheter och propaganda angående jämställdhetsfrågor – till exempel sexualundervisning som förespråkar homosexuella äktenskap, främjande av homosexuellas rättigheter över viktigare och mer långtgående frågor som påverkar hela befolkningen, och könsneutrala politiska program. Kalika-krigare är principfasta motståndare mot användningen av alternativa könsroller som knep eller rekvisita för anti-sociala, anti-humana och anti-heterosexuella program. Sådana program är farliga vapen för svek och splittring och används vanligen för att utöva social ondska. Man kan emellertid konstatera, att en offensiv hållning mot sådana program och verksamheter inte kan likställas med fientlighet mot eller fördömande av enskilda personers alternativa sexuella läggning. Likgiltighet är motsatsen till kärlek.

5   SEX och SHAMANISM

5.1   Grupp 1 utgörs av manliga shamaner med kvinnliga lärlingar, grupp 9 utgörs av kvinnliga shamaner med manliga lärlingar. Dessa villkor gäller uteslutande för grupp 1 och 9. Sådana könsregler gäller inte för andra grupper.

5.2   Grupp 13, den brokiga skaran under Kurukulla, kräver att krigare arbetar i triader, en man och två kvinnor, eller två kvinnor och en man. Denna omständighet av triadisk formering med de speciella alternativen ang. könsfördelning är unik för denna grupp.

5.3   I grupperna 1 och 9 tillämpas rollerna för lärare och lärling enligt shamanska metoder förutom sexuell magi som tillhör domänen för Kala Tantra, grupp 10. Befattningen där en shamansk lärare övervakar en lärling i grupperna 1 och 9 medger ingen förmån till sexuellt umgänge. Tvärtom, befattningen som lärare styrs av en rigorös etisk standard som strikt begränsar sexuellt engagemang med lärlingen. Grupperna 1 och 9 upprätthåller en resolut åtskillnad mellan sexuellt engagemang och shamansk utbildning. Det finns ingen ursäkt för sexuellt utnyttjande av lärlingar, och den som bryter mot denna regel kommer att betraktas som en paria gentemot KWP.

Anledningen att fastställa denna begränsning är enkel. Det grundar sig på erfarenheter från felen och bristerna i shamanistisk utövning hittills. De huvudsakliga anledningarna till misslyckandet har varit att kombinera sexuellt och shamanskt beteende på ett sätt som inte snedvrider eller undergräver antingen den naturliga sexuella läggningen för deltagarna, eller integriteten för lärandeprocessen. Castaneda är det enastående exemplet: han saboterade det fullständigt genom att sexuellt utnyttja sina kvinnliga lärlingar, lurade och förförde dem, osv. För all del, några av hans lärlingar var villiga offer... Castaneda fungerade som en manlig shaman som sexuellt utnyttjade sina kvinnliga lärlingar. Men ett utnyttjande kan även hända med en kvinnlig shaman och hennes yngre manliga lärlingar.

När det gäller "sexuell magi" i KWP, tillhör denna praxis uteslutande domänen Kala Tantra. Krigare av båda könen i KWP, ni kan med stolthet kalla er "Kalika" och förklara att ni tillhör Kali's armé, men inte proklamera er själva som utövare av Kala Tantra. Ni är Kalikor, inte Tantrikor. Den specifika metoden för sexuell magi i Terma of Gaia Uppvaknande är Kala Tantra, vilket beskrivs i Nav Briefing 88, "The Terma is a Tray". Att vara en Kalika ger dig inte automatiskt rätten att anse dig själv som en erfaren Tantrika — det begreppet används speciellt för utövare av sexuell magi.

5.4   Att använda rollen som shamansk lärare för att inbjuda, efterfråga, eller pressa fram sexuella tjänster från lärlingar är ett absolut nej-nej i KWP. Grupp 9, under Matangi, har som uppdrag att undervisa och vägleda ungdomar i övergångsriter som involverar sexuellt uppvaknande vid puberteten och efter-puberteten, men det kräver inte att läraren har sexuella relationer med dem. Protocoolet förbjuder det på det strängaste.

5.5   Sexualundervisning som involverar vuxen vägledning av yngre människor av båda könen är den särskilda domänen för grupp 10, under Kamala. Sexuell initiering av unga kvinnor görs bland kvinnorna i KWP med en äldre övervakande kvinna - initieringen av unga män hanteras också bäst av en äldre kvinna, i rollen som Hetaira.

5.6   Den manlige veteran-shamanen kan erbjuda verbal undervisning till yngre människor av båda könen, förutom kroppslig instruktion för flickorna, vilket är ett privilegium för kvinnor.

5.7   Yngre kvinnor i Kamala's grupp kan initiera äldre män i sexuell Tantra enligt standarden för Terma, enligt de två KT-ritualerna, de tre instruktionerna, etc.

5.8   Sexuellt umgänge mellan äldre män och yngre kvinnor inom KWP, om det genomförs rituellt, tillhör domänen Kala Tantra, grupp 10, och måste utföras noga och uteslutande i den domänen. Annars blir det en trivial angelägenhet.

5.9   Partnerskap eller parkoppling mellan blandade åldersgrupper av män och kvinnor, inklusive sexuell intimitet, kan naturligtvis inträffa spontant inom KWP, utan hänvisning till Kala Tantra-initieringar. Sådana fria former av sexuella relationer ska inte anses vara Tantra-baserade. Deras grundval är uteslutande amorös, befängd, och hedonistisk - inte rituell. "Det naturliga begäret hos det mänskliga djuret är polyamoröst." Erotisk/sexuell energi är KWP's livsblod. Därför är sexuella protocools för KWP talrika, exakta och rigorösa.

5.10   Alla par i KWP kan utöva sexuell Tantra inom respektive grupp eller mellan grupper när de väl har lärt sig teknikerna av Kalikor i grupp 10, Kamala, som behärskar instruktioner och metoder för Kala Tantra som en specialitet.

* * *

Framtida protocools kommer att erbjuda fler riktlinjer för interaktiva grupp-transaktioner som avser ytterst prekära frågor om sex och shamanism.